<%@ Language=VBScript %> Naturservice
 
Rune Holen
6788 Olden
Tel: (+47) 97 59 51 02
post@naturservice.no

Naturservice

Event koordinator

Verdiskaping i norsk natur
Naturservice er ein aktør innan naturbasert utvikling, forvalting og reiseliv.

  • Utvikling for eit aktivt og tilrettelagt reiseliv
  • Auke verdiskapinga i den naturbaserte næringa
  • Bærekraftig forvalting av naturressursane

Aktivitets- eller opplevingsbaserte tilbod i naturen er viktig for rekreasjon, helse og trivsel, både for tilreisande og fastbuande. Naturservice vil vere ein støttespelar for ein rekkje aktørar når naturbaserte tilbod skal holdast ved like, vidareutviklast eller etablerast. Bærekraftig og naturvenleg tilrettelegging er eit kvalitetskriterium for alle typar tilrettelegging i natur

Firmaet er starta av Rune Holen. Eg har alltid vore ein aktiv brukar av dei mogelegheitene som finst rundt oss i naturen. Eg har jobba ei årrekkje innan reisliv/forvaltning og tatt ein naturretta utdanning ved høgskulen i Bø i Telemark

  • Utdanning innan natur og frilutfsliv
  • Klassifisert bre- og fjellførar
  • Tilrettelegging, oppsyn, forvalting, prosjektleiing, vidareutvikling, m.m.
  • Engasjement frå Statens Naturoppsyn, Fylkesmannen S & Fj, Møre og Romsdal fylke, m. fl
Web: Sætre Data - 2008